Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací

Podpora (PO-PÁ 9-17 h)
+420 704 003 200

Klientská zóna - Přihlásit seKlientská zónaPřihlásit se
Komplexní služby v BOZP a PO
Bolest Tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví, pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů.
Nemoc z povolání Nemoc uvedená v nařízení vlády č. 290/195 Sb. Pokud vznikla za podmínek uvedených v nařízení, včetně akutní otravy působením chemické látky.
Ostatní pracovní úraz Pracovní úraz, který není úrazem smrtelným.
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná.
Postižený Zaměstnanec který utrpěl pracovní úraz.
Poškozený Zaměstnanec, kterému vznikla škoda v důsledku utrpění pracovního úrazu nebo přiznané nemoci z povolání.
Plnění pracovních úkolů Výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost konaná na příkaz zaměstnavatele.
Pracovní úraz Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Preventista BOZP Zaměstnanec pověřený vedoucím zaměstnancem plněním stanovených úkolů zajištění BOZP na organizační jednotce a proškolený k této činnosti zaměstnancem oddělení BOZP a PO.
Přímá souvislost s plněním pracovního úkolu Úkony potřebné k výkonu práce a úkony během výkonu práce obvyklé nebo nutné před započtením práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele a. Nejedná se však o cestu do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.
Smrtelný pracovní úraz Takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu, nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel do 1 roku.
Věcná škoda Škoda na soukromých věcech poškozeného, ke které došlo v důsledku PÚ, náklady na zajištění pomoci v domácnosti, platba za posudek o bolestném nebo ztíženém společenském uplatnění.
Zaměstnanec jiného zaměstnavatele Zaměstnanec jiné firmy nebo společnosti, který dlouhodobě nebo krátkodobě pracuje na pracovišti.
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky - zkrátka pracovní pomůcky.
Práce ve výškách Práce v prostorách výše než 1,5 m nad okolním terénem.
Školení BOZP Povinnost zaměstnavatele je zajistit školení všech zaměstnanců o informacích ohledně bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci.
Školení PO Povinnost zaměstnavatele je zajistit školení vedoucích a ostatních zaměstnanců u provozovatelů se zvýšeným, nebo vysokým požárním nebezpečím
Vyhrazené zařízení Technické zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku.
Revize Ověřování stavu technického zařízení zejména z hlediska jeho technického stavu.
Plán revizí Dokument, který stanovuje termíny, lhůty a další informace nezbytné pro provedení vlastní revize daného zařízení.
Požární kniha Kniha, která slouží k záznamům o všech důležitých okolnostech v oblasti požární ochrany.
Kniha úrazu Dokument ve kterém jsou evidovány všechny pracovní úrazy, i když nedošlo k pracovní neschopnosti delší než 3 dny.
Záznam o úrazu Písemný záznam o jakémkoliv pracovním úrazu.
Zápis do knihy úrazů Podrobné informaci o vzniku a okolnostech pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3dny, případně s následky smrti.
Sankce za neplnění BOZP Zaměstnavatel může za neplnění svých povinností od Inspekce práce dostat pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.
Sankce za neplnění PO Zaměstnavatel může za neplnění svých povinností od Hasičského záchranného sboru dostat pokutu až do výše 1 000 000,- Kč.
Skoro nehoda Událost kdy nedošlo k pracovnímu úrazu, neboť chyběla poslední příčina ( například kontakt s padajícím předmětem), ale tímto způsobem úraz může vzniknout.

Čím se řídíme v TECHNING s.r.o.

Nabízíme
profesionální
přístup
Využíváme
moderní
technologie
Orientujeme se
na potřeby
zákazníka

TECHNING s.r.o.

Polní 568
Boršov nad Vltavou, 373 82 
IČO: 054 90 553
DIČ: CZ 05490553

Podpora (PO-PÁ 9-17 h)
+420  704 003 200

Napište nám na adresu
info@techning.cz

nebo využijte náš
Kontaktní formulář

© Copyright TECHNING s.r.o. 2017-2023. All Rights Reserved.